راس زرد یک راس صلحجو است که میتواند در کنار بسیاری از ماهیان صلحجوی دیگر نگهداری شود. همچنین میتوان آن را با خیال راحت در تانک ریف نگهداری کرد چون کاملا ریف سیف است و...