EasySPS با هدف افزایش رشد، بهبود رنگ و مقاومت مرجان های SPS تولید شد و به دلیل ویژگی های بی‌نظیر خود مورد توجه بسیاری از تکثیرکنندگان حرفه ای این مرجان ها در سراسر جهان قرار گرفته است.